TẠO CÁC TRANG BLOG

Để đưa thông tin dưới dạng các trang blog (viết bài theo ngày, kèm theo các lời bình dưới mỗi trang), bạn vào mục Blog > Viết bài mới.

Sau khi click vào nút "Viết bài mới", hệ thống sẽ tạo một trang blog cho website này. Về cơ bản, bài viết blog cũng giống như 1 trang webpage. Nghĩa là bạn cũng phải thêm các phần tử nội dung để biên tập nôi dung cho bài viết blog.

Ngoài ra, trang blog còn có các tùy chỉnh sau :

- Bình luận: Cho phép người đọc bình luận trên bài post này hay không

- Trạng thái: Bài blog chỉ có thể được nhìn thấy bới người truy cập nếu nó ở trang thái "Cộng đồng"

- Ngày : Thiết lập ngày tháng cho bài viết

- Tiêu đề: Tiêu đề của bài viết

- Thể loại: Tạo loại danh mục cho bài post này. Một bài post có thể thuộc một hoặc nhiều danh mục.

Lưu ý: Khi tạo danh mục, các danh mục sẽ được phân biệt bằng khoảng trắng. Ví dụ bạn gõ "abc   xyz", có nghĩa là bạn đã tạo và gán bài post này cho 2 danh mục "abc" và "xyz".

Lưu ý: Để hiển thị bài post blog trên website, bạn phải thêm phần tử "Hiển thị blog" bằng cách vào mục "Thêm phần tử > Hiển thị blog" có ngay trên tool hiển thị trên wevina phía bên trái "Ở dưới tool style, và ở trên tool thiết lập". Điều kiện để đặt modul "Hiển thị blog " bắt buộc các bạn phải đặt chúng trong " Element maincontent."


Tại phần tử "Hiển thị blog", bạn có thể thiết lập hiển thỉ bài post theo danh mục nào, hoặc theo tag nào, số lượng hiển thị là bao nhiêu, nội dung xem trước là bao nhiêu phần tử...vv