PHẦN TỬ FORM

Form là phần tử cho phép người truy cập gửi thông tin đến email của bạn
Bạn có thể thêm phần tử form vào website của bạn bằng "Thêm phần tử > Form"

Bạn có thể dễ dàng kéo thả hoặc click vào các hình mũi tên để sắp xếp thứ tự các trường trong form.
Bạn cũng có thể thêm, sửa, xóa các trường trong form một cách dễ dàng.

- Tên nhãn: Tên của trường mà bạn đang edit. Bạn có thể thay đổi tên trường cho dễ hiểu với người dùng.

- Kiểu câu hỏi: Kiểu giá trị trường của form. Bạn có thể chon các kiểu giá nhập vào trường này như : kiểu văn bản, email, ngày tháng (lịch), kiểu lựa chọn radiobox, kiểu lựa chọn checkbox, kiểu droplist, kiểu số...

- Bắt buộc: Trường này có bắt buộc nhập hay không

- Chiều rộng: Thiết lập chiều rộng của trường theo form

Ngoài ra còn các thông tin tùy chỉnh như :

- Kiểu layout: Thay đổi layout của form

- Mã xác nhận: Có hiện mã xác nhận trong form hay không

- Địa chỉ email: Email mà bạn muốn thông tin gửi về. Nếu bạn không thiết lập email này, hệ thống sẽ gửi thông tin về email của tài khoản wevina mà bạn đang sử dụng.

- Tin nhắn: Thiết lập dòng thông báo sau khi gửi thông tin thành công.