TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP

Bạn không thể đăng nhập được tài khoản
Hãy kiểm tra xem tài khoản của bạn đã được kích hoạt?
Khi bạn hoàn thành quá trình đăng kí trên WEVINA, bạn sẽ nhận được email yêu cầu kích hoạt tài khoản.
Bạn cần phải kiểm tra email đăng kí và click vào đường link kích hoạt tài khoản trong email của bạn.
>>Xem chi tiết


Bạn quên mật khẩu tài khoản
Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản, hãy click vào đường link "Quên mật khẩu?" để sử dụng chức năng lấy lại mật khẩu.
Bạn cần phải có email đã đăng kí tài khoản để lấy lại mật khẩu.

Điền địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng kí tài khoản, nhấn nút "Gửi".

Hệ thống sẽ tạo lại mật khẩu và gửi về email cho bạn. Vui lòng kiểm tra để lấy mật khẩu đăng nhập.

Thay đổi mật khẩu
Đăng nhập tài khoản, mở mục "Thông tin tài khoản" .
Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới, sau đó click vào nút "Lưu thay đổi".