TRANG QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

Hãy đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã đăng kí.
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiện trang quản trị website của người dùng.
Các chức năng chính:
- Bảng điều khiển
- Tin tức
- Dung lượng lưu trữ
- Thông tin tài khoản


Các chức năng quản trị của người dùng

Bảng điều khiển
Hiển thị danh sách website và thông tin cơ bản từng website của người dùng.

Tin tức

Hiển thị thông báo và tin tức từ hệ thống WEVINA.

Dung lượng lưu trữ

Hiển thị thông tin dung lượng lưu trữ dữ liệu tất cả website của người dùng trên hệ thống WEVINA.

Thông tin tài khoản
Hiển thị thông tin tài khoản người dùng.
Người dùng có thể thay đổi mật khẩu và các thông tin cơ bản của tài khoản.